DesignLighting

Creates your lighting dreams

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN EN PROFESSIONELE PARTNERS
(Geldig vanaf juli 2018)

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

BVBA DesignLighting by IT
GSM: 0475 27 77 62
E-mail contact@designlighting.be
Website www.designlighting.be
BTW BE 0881 420 192 - HRL LEUVEN

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van ons uitgaande offertes en leveringen. Elke koper wordt verondersteld de algemene voorwaarden te kennen. De koper aanvaardt de algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door DesignLighting aan eindgebruikers en aan professionelen (distributieverkoop), met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld of worden deze hernomen op de bestelbon van de koper. DesignLighting kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Vermits DesignLighting gevestigd is in België kan de overeenkomst gesloten worden in het Nederlands, Frans, Duits of in het Engels, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze vier talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Leuvense rechtbanken zijn bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument". Dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht al dan niet op de website.

3. BESTEK

De prijzen vermeld in onze bestekken blijven één maand geldig. Speciale beursacties gelden slechts voor de duur van de beurs*.

4. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.DesignLighting.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. DesignLighting behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de koper bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan DesignLighting weigeren. Na het versturen van de bevestigingsmail worden de bestelde producten gedurende 14 dagen voor de koper gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kan DesignLighting beslissen de bestelling te annuleren, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de koper.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en andere aankleven. Bijgevolg, zolang de goederen niet volledig betaald zijn, kan de koper er niet over beschikken, zij het door verkoop, uitlening, inpandgeving, overdracht of op welke manier ook. Elke inbreuk zal tot gevolg hebben dat de koper zich bloot stelt aan de sancties zoals voorzien in artikel 491 van het Strafwetboek. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging van de goederen, evenals de eventuele schade die de goederen kunnen veroorzaken en dit voor om het even welke reden, over op de koper vanaf de in bezit name van de goederen.

6. PRIJZEN

Onze prijzen zijn, indien specifiek aangegeven, BTW en recupel inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven bij het bevestigen van de verkoop, rekening houdend met de door de koper verstrekte informatie over zijn leveringsplaats*. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze (internet)verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

7. BETALING

Het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde termijn heeft een toeslag van 5% van het factuurbedrag als gevolg, ten bedrage van minimum 10,00 EUR, als forfaitaire schadevergoeding. Daarboven bedraagt de interest voor achterstallige betaling 1% per maand vertraging, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal aangerekend worden Elke betaling die uitgevoerd wordt door de koper wordt geacht te zijn bestemd voor de regeling van de oudste niet betaalde schuldvordering van DesignLighting. Deze verhogingen zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist en blijven verschuldigd zelfs indien de koper laattijdig overgaat tot regeling van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Onverminderd hetgeen voorzien is in artikel 11 van huidige algemene voorwaarden moet in geval van betwisting de factuur op schriftelijke wijze geprotesteerd worden op de maatschappelijke zetel van DesignLighting en dit binnen de acht dagen na ontvangst. De consument kan zijn bestelling betalen*:

 • Cash bij afhaling
 • Cash bij levering door DesignLighting (+ leveringskosten)
 • Cash bij levering door de Post (+ rembourskosten)
 • Voorafbetaling via overschrijving op rekeningnummer 068-9034231-66 - IBAN BE07 0689 0342 3166 - BIC: GKCCBEBB

Na bevestiging van de bestelling door DesignLighting worden de bestelde producten gedurende 14 dagen voor de koper gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren. Bij installatie van de producten door DesignLighting, verloopt de betaling als volgt: 1- betaling van een voorschot van 30 % op de totaalsom van de waarde van de goederen bij bestelling 2- betaling van het saldo van de waarde van de goederen bij levering 3- betaling van een voorschot van 50% bij aanvang van de werken 4- betaling van het saldo bij verlaten van de werf Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de koper gefactureerd worden. In heel uitzonderlijke gevallen en mits goedkeuring door DesignLighting dienen facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Voor elke verkoop tot stand gekomen op een beurs zal DesignLighting een voorschot vragen met een maximum van 100 EUR. Bij eventuele annulatie van de verkoop binnen de 7 werkdagen verplicht DesignLighting zich er toe dit voorschot binnen 30 dagen na bevestiging van de annulatie terug te storten*. Alle facturen aan professionele partners dienen betaald te worden tegen de vervaldag vermeld op de factuur door middel van overschrijving op rekeningnummer 068-9034231-66 - IBAN BE07 0689 0342 3166 - BIC: GKCCBEBB.

8. LEVERING EN INSTALLATIE

DesignLighting levert de goederen op het opgegeven leveringsadres vermeld op de bestelbon en is verder niet verantwoordelijk voor eventuele fouten hieromtrent. De koper tekent voor ontvangst van de levering. a. Levering en installatie van toestellen door DesignLighting De kosten voor levering worden duidelijk aangegeven bij de bevestiging van de bestelling. DesignLighting kan indien aangegeven bij de bestelling de apparaten in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting tegen een vergoeding vermeld op de bestelbon. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door DesignLighting in regie laten uitvoeren. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de koper bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 0475 27 77 62 b. Levering van toestellen door een externe firma Voor dringende leveringen en leveringen buiten een straal van 20Km kan er een beroep gedaan worden op een externe firma. Dergelijke leveringen gebeuren enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de koper mits betaling van de bijkomende kosten. Deze kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. In geval van afwezigheid van de koper wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de koper op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de koper zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De koper krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de koper bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

9. LEVERINGSTERMIJN

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsmogelijkheden en data voorgesteld, waaruit de koper kan kiezen. Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert DesignLighting de koper altijd om een leveringswijze en datum af te spreken. Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de koper hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en volkomen vrijblijvend. Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de goederen te weigeren voor levering of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. AFHALING

Bij afhaling dient de koper de bevestigingsmail of bestelbon voor te leggen aan DesignLighting. Voor de veiligheid en zekerheid van de koper kan DesignLighting vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

11. CONTACT

a. Opmerkingen in verband met de bestelling / levering / technische ondersteuning of defecten Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij DesignLighting 0475 27 77 62 (van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u) of via contact@designlighting.be b. Levering De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen, evenals schade veroorzaakt door externe koeriers dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op contact@designlighting.be c. Technische defecten Een interventie aan huis is mogelijk in heel België. Om de tarieven te kennen en een afspraak te maken, kan de koper bellen naar 0475 27 77 62. Om kosten te vermijden kan de koper de toestellen zelf binnen brengen. De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

12. GARANTIE

a. Wettelijke waarborg voor consumenten Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar*.

 • Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel; - onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals batterijen... (onbeperkte lijst); - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling of installatie, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.
 • Het gebrek aan overeenstemming dient binnen 5 dagen na vaststelling worden gemeld.
 • De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van DesignLighting. Indien de koper rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door DesignLighting aangewezen derde, vervalt de garantie.
 • De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de koper bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
 • De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.
 • De algemene herstellingsvoorwaarden (zie punt II ) zijn van toepassing op alle herstellingen. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake. DesignLighting zal slechts overgaan tot ruil indien blijkt dat de defecten aan de goederen te wijten zijn aan intrinsieke constructiefouten aan het toestel. Indien blijkt de defecten te wijten zijn aan een verkeerd gebruik of een manipulatie van het toestel door de klant of een derde of door eventuele herstellingen die reeds door de klant of derden aan het toestel werden uitgevoerd, wordt er geen ruiltoestel aan de koper overhandigd.

b. Uitgebreide garantie "onderhoudscontract" Door het afsluiten van een onderhoudscontract voor bepaalde toestellen, heeft de koper recht op 1 jaar garantie in geval van materiaal- en fabricagefouten volgens de voorwaarden bepaald in het contract. Deze garantie dekt uitsluitend het vervangen van wisselstukken en het werkloon tijdens technische interventies en 1 onderhoudsbeurt. Schade door overspanning, blikseminslag en waterschade worden niet gedekt. Dit onderhoudscontract is jaarlijks stilzwijgend hernieuwbaar. Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de koper put uit de wettelijke waarborg. De koper ontvangt een kopie van dergelijk contract bij levering.

c. Waarborg voor DesignLighting Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

13. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop en beursverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de koper toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. De koper die van dit recht gebruik wenst te maken, moet DesignLighting binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 0475 27 77 62 (van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u). Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

 • hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: DesignLighting, Uilekot 1 3210 Lubbeek;
 • hetzij, om eventuele kosten te vermijden, binnen te brengen bij DesignLighting;
 • hetzij, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van €50,-, laten ophalen door DesignLighting Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal DesignLighting de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

14. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

15. OVERMACHT

In geval van overmacht zijn de verplichtingen van DesignLighting opgeschort. In dat geval is DesignLighting ertoe gehouden haar verplichtingen uit te voeren vanaf het moment dat dit redelijkerwijze mogelijk is. Worden gelijkgesteld met overmacht, de onvoorziene omstandigheden in verband met de personen en / of het materieel waarvan DesignLighting gebruik maakt of waarvan deze de gewoonte heeft gebruik te maken voor de uitvoering van de overeenkomst die van zulke aard zijn dat zij de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of in zulke mate moeilijk en/of buiten elke verhouding duur zijn dat de onverwijlde uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet geëist kan worden. Worden, op exemplatieve wijze, met name geacht zulke omstandigheden te zijn: de maatregelen van elke openbare overheid, de storingen van verkeer en / of transport, verhinderingen door derden, technische verwikkelingen die onvoorzien waren door beide partijen, oorlog, brand, en waterschade, stakingen, lock-out, … In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding en kan hij geen uitvoering van de overeenkomst vorderen. Indien de koper de overeenkomst annuleert of opschort wegens overmacht, blijven de kosten die reeds opgelopen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te betalen door de koper. Deze voorwaarden gelden vanaf 1/03/2018